FRED gaat regelmatig op bezoek bij ondernemers!

Bekijk hier de bezoekjes!

Disclaimer

Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. FACET Accountants en Adviseurs is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan FACET Accountants en Adviseurs of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FACET Accountants en Adviseurs.

Aanvragen voor toestemming of voor verdere informatie dient u te richten aan:

FACET Accountants en Adviseurs
Fascinatio Boulevard 770 -772
2909 VA Capelle aan den IJssel
T (010) 452 61 44
F (010) 452 51 87
E info@facet-accountants.nl

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover FACET Accountants en Adviseurs geen controle heeft. Wij dragen dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.
Wij hanteren in onze dienstverlening de algemene voorwaarden, zoals die door de NOvAA, onze beroepsorganisatie, zijn opgesteld.
Klik hier voor onze algemene leveringsvoorwaarden.

E-maildisclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden.

Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is op in dit bericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast”.

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 5146), waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. Op uw eerste verzoek zal u gratis een exemplaar worden toegezonden.

Jaarrekening Hulp app disclaimer

De informatie in deze app is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en is bedoeld om ondernemers te helpen bij het begrijpen van hun jaarrekening. De conclusies die worden gegeven zijn gebaseerd op de door de ondernemer zelf ingevoerde cijfers en geven een algemeen beeld van de situatie. De werkelijkheid kan echter heel anders in elkaar zitten. FACET is dan ook niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die kan ontstaan door het gebruik van de app. Aan de inhoud van de app en de gegeven conclusies kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Alle informatie in de app is onder voorbehoud van programmeerfouten.

 

Nieuwsbrief

Meer informatie?

Ik word altijd heel goed geholpen door FACET! Bent u benieuwd naar wat FACET voor u kan betekenen? Vul vrijblijvend het contactformulier in en één van hun medewerkers neemt zo spoedig als mogelijk contact met u op.

Contact opnemen